UNIT-team gồm những giảng viên, nghiên cứu viên và nhà khoa học từ các trường đại học, viện nghiên cứu và công ty công nghệ trong nước và quốc tế. Mục tiêu của UNIT-team là thực hiện các hoạt động đào tạo và nghiên cứu với mục đích tạo ra các giá trị ý nghĩa để góp phần nhỏ vào nâng cao chất lượng cuộc sống và phát triển khoa học công nghệ.

Nhóm chúng tôi thực hiện các công việc:
  • Tư vấn xây dựng chương trình và tham gia đào tạo Công nghệ thông tin ứng dụng trong Chuyển đổi số.
  • Tư vấn chuyển giao các giải pháp công nghệ thông tin ứng dụng trong Chuyển đổi số.
  • Thực hiện các dự án nghiên cứu để nâng cao hiệu năng, tính tin cậy và tối thiểu chi phí trong các môi trường tính toán phân tán như IoT, NFV, AI, Blockchain.